Home / Office News / Rodzaje zabezpieczeń kredytów mieszkaniowych

Rodzaje zabezpieczeń kredytów mieszkaniowych

 

Obecnie, w systemie bankowym wytworzyły się pewne standardy dotyczące zabezpieczeń kredytów. Podstawowym podziałem zabezpieczeń, który stosują banki, to rozróżnienie na zabezpieczenia osobiste oraz rzeczowe.

Zabezpieczenie osobiste to odpowiedzialność za spłatę długu, jaką bierze na siebie kredytobiorca. Zabezpieczenie osobiste obejmuje cały majątek kredytobiorcy, który posiada i który będzie posiadał. Do tego grona zabezpieczeń zaliczamy m.in.: weksle In blanco, poręczenia, poręczenia wekslowe, gwarancje bankowe oraz cesję wierzytelności.

Weksle in blanco są często traktowane jak zabezpieczenie dodatkowe lub inaczej zwane, zabezpieczeniem uzupełniającym. Kredytobiorca ma obowiązek wystawienia weksla in blanco na specjalnym blankiecie urzędowym. Jego główną cechą jest to, iż nie posiada konkretnie określonej sumy wekslowej, ani terminu płatności. Określa się jedynie termin jego wystawienia.

Zadłużenie zaciągnięte przez kredytobiorcę może być poręczane lub gwarantowane przez inną osobę fizyczną lub prawną. Bank akceptuje daną osobę, jako poręczyciela inaczej zwanego żyrantem, dopiero po przeanalizowaniu jego zdolności kredytowej. W przypadku zaprzestania spłaty kredytu przez kredytobiorcę, bank może zażądać od poręczyciela natychmiastowej spłaty zadłużenia. Poręczyciel nie może odmówić bankowi spłaty długu kredytobiorcy. Ten rodzaj zabezpieczenia nazywany jest poręczeniem lub gwarancją.

Drugim rodzajem zabezpieczeń są zabezpieczenia rzeczowe. Zabezpieczeniem rzeczowym jest część majątku kredytobiorcy lub osoby trzeciej. Takim zabezpieczeniem będzie nieruchomość lub ruchomość. Do kategorii zabezpieczeń rzeczowych zaliczamy hipotekę, przewłaszczenie, zastaw oraz blokadę środków pieniężnych na koncie bankowym.

Hipoteka, ze względu na rosnąca liczbę udzielanych kredytów mieszkaniowych, stała się w ostatnim czasie popularną formą zabezpieczenia. Banki uznają hipotekę za jedne z najlepszych zabezpieczeń kredytu. Hipoteka może służyć nie tylko jak zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego. Może być także zabezpieczeniem kredytu gotówkowego lub konsumpcyjnego. Hipoteka jest wpisem wierzytelności w księdze wieczystej konkretnej nieruchomości. Hipoteka daje prawo bankowi do dochodzenia roszczeń z zastawionej nieruchomości przed wierzycielem osoby będącej jej właścicielem.

Zabezpieczenia odgrywają kluczową rolę przy udzielaniu kredytów. Często banki wymagają aby wartość zabezpieczenie była wyższa niż kwota kredytu. Dzieje się tak, ponieważ bankom zależy na zachowaniu bezpieczeństwa transakcji. Poza tym muszą również dbać o interes klientów oraz o stabilność systemu bankowego.

Jeśli szukasz konkretnych informacji na temat ofert banków – sprawdź porównanie kredytów hipotecznych.