Home / Zarządzanie / Raport: „Rola inteligencji emocjonalnej w biznesie”.

Raport: „Rola inteligencji emocjonalnej w biznesie”.

Assessment Systems Polska przebadał za pomocą Metody Hogana osobowość ponad 3500 polskich managerów obu płci w średnich i dużych firmach* pod kątem inteligencji emocjonalnej, tj. m.in. zdolności do podejmowania trafnych decyzji, efektywnych kontaktów z innymi, czy skuteczności rozwiązywania problemów i konfliktów.

Inteligencja emocjonalna to osobiste kompetencje człowieka do panowania nad swoimi emocjami, kontaktami społecznymi, a także umiejętność podejmowaniem właściwych decyzji. Korzystanie z inteligencji emocjonalnej przyczynia się do większej efektywności naszych działań oraz zapobiega codziennym frustracjom. Dzięki inteligencji emocjonalnej rozumiemy własne emocje i potrafimy nimi zarządzać. To również zdolność obserwowania i rozumienia uczuć innych osób.

Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Systems Polska komentuje:
– Przez 5 lat Assessment Systems Polska przebadała 3542 polskich, czynnych zawodowo managerów, którzy pracują w średnich i dużych firmach o polskim i międzynarodowym kapitale. Są to osoby wykształcone, o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, podobnych kompetencjach, skupione na karierze zawodowej i obracające się w podobnych kręgach. Przy badaniach nad inteligencją emocjonalną skupiono się na takich cechach osobowości jak: samoświadomość, samokontrola, motywacja, umiejętności społeczne i empatia. Raport powstał na bazie modelu mieszanego. Dane raportu są zaskakujące!

 
Inteligencja emocjonalna a płeć

Największą różnicę zauważono przy wynikach dotyczących motywacji. Mediana wyników badania pokazuje, że mężczyźni przywiązują znacznie wyższą uwagę do motywatorów niż kobiety. Mężczyźni na skali motywacji plasują się w 58 percentylu, a kobiety
w 46 percentylu. Różnica wynosi aż 12 punktów. Tak więc ze względu na silniejsze
motywatory mężczyźni maja wyższą inteligencję emocjonalną.

Badania inteligencji emocjonalnej za pomocą kwestionariuszy dr Hogana wykazują,
że mężczyźni odznaczają się wyższą inteligencją emocjonalną niż kobiety. Bezpośredni wpływ na wyniki mają osobiste motywatory, które kierują każdą z płci zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Na wyniki wpływ mogą mieć również role społeczne, które narzucane są kobietom. –
mówi Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Systems Polska.

 
Motywatory a płeć – gdzie występują największe różnice?

Na czynniki motywujące wpływa przede wszystkim wewnętrzny system wartości – nasze głębokie, ukryte „Ja”. Mediana wyników badania pokazuje, że mężczyźni większą uwagę przywiązują do sfery finansowej (ok 18 punktów różnicy), a także statusu, osiągnięć
i posiadania wpływu w otoczeniu zawodowym, za którą odpowiada skala władzy
(ok 15 punktów różnicy). Rozpoznawalność – pragnienie uwagi i pochwał, czyli jeden
z głównych motywatorów u mężczyzn jest na 68 percentylu, a u kobiet na 59 percentylu. Kobiety zaś są wyżej na skali tradycji odpowiadającej za działania zgodne
z obwiązującymi zasadami, czy regulaminem oraz za osobiste przekonania i poczucie obowiązku (mężczyźni są w ok. 49 percentylu a kobiety w ok. 55 percentylu).
Kobiety przywiązują także większą uwagę do wyglądu przedmiotów i mają bardziej intuicyjny niż mężczyźni styl podejmowania decyzji, dlatego na skali estetyki
są w okolicach 60 percentyla, a mężczyźni w ok 48 percentylu. U kobiet dominują tzw. motywatory społeczne. Na skali altruizmu kobiety są na poziomie 50 percentyla,
a mężczyźni w okolicy 44 percentyla, co powoduje u kobiet wyższą wrażliwość emocjonalną.

 
Główne cechy osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej

Osoba o wysokiej inteligencji emocjonalnej jest w pełni świadoma swoich uczuć i odczuć. Umie panować nad emocjami, zna swoją wartość i wie nad jakimi obszarami swojej
osobowości musi jeszcze pracować. Odznacza się również wysoką samokontrolą,
empatią i asertywnością. Dzięki tym cechom jest przywódcą, który potrafi dobrze
zarządzać zespołem, a nawet wznieść go na wyższy poziom, by osiągnąć
ponadprzeciętne sukcesy. To człowiek, który lubi wyzwania, ale ważniejszy jest dla niego sukces całego zespołu, niż pochwała własnych działań.
– mówi Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Systems Poland.

 

Jak zbadać inteligencję emocjonalną Metodą Hogana?

Badanie Hogana opiera się na 3 kwestionariuszach:

Pierwszy: Kwestionariusz Osobowości Hogana (HPI) to pomiar reputacji i naszego
potencjału który pozwala przewidzieć czy dana osoba będzie odnosić sukcesy w pracy
na danym stanowisku, w konkretnej organizacji.

Drugi: Badanie Rozwojowe Hogana (HDS) wskazuje cechy i tendencje, jakie mogą
prowadzić do „wykolejenia” kariery oraz identyfikuje zachowania, które powodują, że możemy być postrzegani jako osoby mające trudności np. w  utrzymywaniu relacji
lub mają nadmierny apetyt na ryzyko, czy są aroganckie.

Trzeci to Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji (MVPI), który wskazuje
pragnienia i prawdziwą motywację oraz system wartości badanego, jego zamiary
oraz  dopasowanie do kultury organizacyjnej.

Wszystkie 3 kwestionariusze tworzą razem zintegrowany system zaprojektowany po to,
by ułatwić i usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi oraz identyfikację i zatrzymywanie najbardziej wartościowych osób w firmie Kwestionariusze dr Roberta Hogana wypełniło już 6 milionów osób na całym świecie. Są rekomendowane przez Amerykańskie i Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne.

*Raport na podstawie badania Assessment Systems Polska przeprowadzonego na grupie 3542 osób
w latach 2012-2017.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Assessment Systems Polska jest przedstawicielem Metody Hogana do diagnozowania osobowości w środowisku pracy. Ta metoda jest rekomendowana przez Amerykańskie i Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Od ponad 30 lat pomaga w podnoszeniu produktywności poprzez: zatrudnianie właściwych ludzi, a także rozwój kluczowych talentów i budowanie potencjału przywódczego. Aktualnie na całym świecie, miesięcznie dokonuje się 50 000 ocen osobowości tą metodą. Wyniki badań Hogana pozwalają obiektywnie ocenić poszczególnych badanych, ponieważ nie są brane pod uwagę wiek, płeć, uprzedzenia, stereotypy, czy inne kwestie pozamerytoryczne.